04 avg

Letna poročila za leto 2016 bodo poenotena

AJPES je za leto 2016 za namen državne statistike in javne objave pripravil poenotene obrazce za predložitev podatkov iz bilance stanja in podatkov iz izkaza poslovnega izida za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike, društva in nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava. Do sedaj so se poročila med seboj razlikovala.

Poleg poenotenih obrazcev bilance stanja in izkaza poslovnega izida bodo posamezne vrste poslovnih subjektov morale predložiti še dodatne podatke.

Na predlog uporabnikov bodo poslovni subjekti podatke predložili v evrih s centi, do sedaj so se podatki zaokroževali na evre.