16 dec

Obveznost zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicno bolezen

Novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) je lani uvedla obveznost zavarovanja za poškodbe pri delu in poklicno bolezen za zavarovance, ki:
– V okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo ali storitev za plačilo
– kadar se plačilo, prejeto na podlagi tega pravnega razmerja, na podlagi zakona, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek in ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek na podlagi zakona, ki ureja dohodnino.
Obveznost zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicno bolezen po 17. in 18. členu ZZVZZ nastopi le za tiste osebe, ki so hkrati obvezno zavarovane po 15. členu ZZVZZ kot zavarovanec (delovno razmerje, opravljanje samostojne dejavnosti, družbenik in poslovodna oseba, kmet, prejemnik denarnega nadomestila za brezposelnost, upokojenec, oseba s stalnim prebivališčem v RS, ki si sama plačuje prispevke, idr.) ali 20. členu ZZVZZ (npr. družinski član otrok, zakonec).
V praksi to pomeni, da v kolikor imate sklenjeno delovno razmerje, opravljate samostojno dejavnost, ste družbenik in poslovodna oseba, kmet, prejemate denarno nadomestilo za brezposelnost, ste upokojenec ali pa zavarovani kot družinski član, in imate obenem sklenjeno katero izmed spodaj naštetih pravnih razmerij, vam ZZVZZ nalaga, da se prijavite v zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicno bolezen in sicer z obrazcem M12, s šifro podlage 050 in šifro razloga zavarovanja 05. Prispevek se plačuje ob izplačilu po pogodbi in znaša 0,53% od plačila za prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen ter 6,36% od plačila za posebni prispevek za zdravstveno zavarovanje.
Vrste pravnih razmerij, ki sodijo med druga pravna razmerja:
– pogodbe civilnega prava (podjemna pogodba, avtorska pogodba),
– dohodek za opravljeno delo na drugi podlagi (sejnine, sodni cenilci, izvedenci, tolmači,…),
– dohodek za opravljeno avtorsko delo,
– dohodek za vodenje poslovnega subjekta, če zavarovanec ni obvezno zavarovan po 6. točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ (podlaga 040 ali 103), idr.
Za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni so obvezno zdravstveno zavarovane tudi osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, ne glede ali uveljavljajo dejanske odhodke ali uveljavljajo normirane odhodke. Zato so se dolžni t.i. popoldanski s.p.-ji sami prijaviti z M12 obrazcem. Prispevek se v okviru ostalih prispevkov popoldanskega s.p. plačuje do 15. v mesecu za pretekli mesec.