04 jan

Pozor! Do 19.1.2018 obvezni vpis v RDL (Ajpes).

Do 19.1.2018 so poslovni subjekti dolžni ugotoviti in vpisati svojega dejanskega lastnika v spletno aplikacijo RDL (Ajpes), kot to določa Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Podatke o dejanskih lastnikih vpisujejo gospodarske družbe (razen enoosebnih družb z omejeno odgovornostjo, kjer je družbenik fizična oseba in hkrati njen edini zastopnik), zadruge, društva, zasebni zavodi, stranke, sindikati, ter tudi subjekti tujega prava. Izvzeti so samostojni podjetniki. Vpisujejo se naslednji podatki: ime, priimek, davčna številka, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum ter država rojstva ter višina deleža. Podatki o lastnikih z manj kot 25% deležem, se ne vpisujejo.