25 maj

Furs predlaga nekaj koristnih…

Furs predlaga poenostavitve postopkov

Ministrstvo za finance je v javno obravnavo posredovalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku, ki prinaša kar nekaj novosti in administrativnih poenostavitev. Predlog zakona uvaja rešitve za poenostavitev postopkov pobiranja davkov in zmanjšanje administrativnega bremena davčnih zavezancev:

-predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost in

-pet dnevni zamik roka plačila davkov in prispevkov

Prav tako predlog vsebuje še nekaj novosti: s predlogom zakona se za primere poenostavljene prisilne poravnave uvajajo dodatne možnosti obročnega plačila davka, ki davčnemu zavezancu omogočajo lažje plačilo davčnega dolga, spremembe obresti za prepozno plačilo davčnih obveznosti, spremembe in dopolnitev določb o davčnem inšpekcijskem nadzoru ter spremembe določb o davčni izvršbi.

Predizpolnjen obračun prispevkov

Z vidika odprave administrativnih ovir se za določene davčne zavezance, ki so po  veljavni ureditvi dolžni sami predlagati obračune prispevkov za socialno varnost, predlaga, da obračun prispevkov za socialno varnost zanje pripravi davčni organ v obliki predizpolnjenega obračuna.

S predizpolnjenim obračunom prispevkov za socialno varnost bo davčnim zavezancem oziroma zavarovancem –samozaposlenim osebam, družbenikom, kmetom, ki so obvezno ali prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko zavarovanje, davčnim zavezancem, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, in ostalim prostovoljno vključenim v obvezno pokojninsko zavarovanje, za katere Finančna uprava Republike Slovenije razpolaga s podatki za določitev zavarovalne osnove, omogočeno lažje izpolnjevanje davčne obveznosti ter posledično znižanje stroškov vodenja računovodstva.

Petdnevni zamik plačila davkov in prispevkov

V skladu z veljavno ureditvijo mora plačnik davka, kadar je izpolnitev njegove davčne obveznosti določena v obliki obračuna in plačila davčnega odtegljaja, davčni odtegljaj izračunati in odtegniti ob obračunu dohodka, plačati pa na dan izplačila dohodka. Z namenom izboljšanja likvidnosti zavezancev za davek se s predlogom zakona določa petdnevno podaljšanje roka plačila davčnega odtegljaja, kar bo zavezancem za davek omogočilo večjo likvidnost in plačilno sposobnost in s tem lažje poplačilo davkov in prispevkov. S pet dnevnim zamikom roka plačila davkov in prispevkov se davčnim zavezancem omogoči lažje plačilo davkov in prispevkov.