Evidence delovnega časa-novosti 2023

Spreminja se Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, spremembe pa bodo stopile v veljavo s koncem oktobra letošnjega leta.
Novosti, ki jih sprememba zakona prinaša in jih je delodajalec dolžan beležiti, so naslednje:

  • čas prihoda delavca na delo in odhoda z dela;
  • izrabo in obseg izrabe odmora med delovnim časom – pri tem se ne zahteva, da se čas izrabe odmora vpiše hkrati (neposredno, ob izkoriščanju) ob dejanski izrabi odmora med delovnim časom, temveč je pomembno, da se v evidenco vpiše podatek o izrabi in obsegu odmora med delovnim časom, medtem ko je način beleženja tega podatka (ali se vpisuje neposredno ob začetku in koncu odmora ali kako drugače, če se, na primer, čas odmora pri delodajalcu izrablja stalno ob vnaprej točno določenem času …) prepuščen delodajalcu;
  • opravljene ure v drugih posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa ali neugodnih delovnih pogojev (zlasti nočnega, nedeljskega, izmenskega, prazničnega dela, dela v deljenem delovnem času in druge oblike razporeditve delovnega časa);
  • opravljene ure v neenakomerno razporejenem delovnem času ali v začasno prerazporejenem delovnem času;
  • tekoči seštevek ur v tednu, mesecu oziroma letu, iz katerega je razvidno referenčno obdobje, ki se upošteva za neenakomerno razporeditev in za začasno razporeditev polnega delovnega časa – delodajalci, ki evidenc ne vodijo elektronsko, bodo lahko ta podatek vpisovali tedensko.
  • Delodajalci, ki jim je bila pravnomočno izrečena globa zaradi kršitev določb delovnega časa po zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) ali vodenja evidenc po ZEPDSV, bodo morali dve leti obvezno elektronsko voditi evidence o izrabi delovnega časa (za ostale delodajalce elektronsko vodenje ni obvezno)

Delovni čas je potrebno beležiti za vse zaposlene, tudi direktorje, pa tudi študente, dijake, upokojence, vajence in za izvajalce, ki opravljajo kratkotrajno delo. Mesečno bo treba po novem delavca pisno obvestiti o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa za prejšnji mesec do konca plačilnega dne – tudi, če ima sicer delavec neposreden dostop do evidence. Torej bo delodajalec moral delavcu poleg pisnega obračuna plače in drugih prejemkov, skratka plačilne liste, izdati tudi obvestilo, v katerem bodo navedeni podatki iz evidence o izrabi delovnega časa.

Vir: Časnik Finance

Obvestilo glede pravočasne predložitve obračuna ...

FURS strožje pri prekrškovni obravnavi. "Za mnenje oz. posredovanje smo zaprosili tudi Zbornico računovodskih servisev, ...

Solidarnostna sobota in solidarnostni prispevek

V mesecu avgustu je bil z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP) uveden ...