Napitnine – davčna obravnava

Davčni organ je 30. 3. 2022 na spletnih straneh objavil pojasnilo glede davčne obravnave napitnin, ki se ne uporablja le za napitnine v gostinstvu, temveč tudi za napitnine v drugih dejavnostih. Pojasnilo se ne nanaša na napitnine, ki so urejene s posebnimi predpisi, primeroma z Zakonom o igrah na srečo – ZIS.

 

Napitnina predstavlja znesek denarja, ki ga zadovoljna stranka nameni fizični ali pravni osebi za dobro oziroma odlično opravljeno gostinsko storitev, ki je bila plačana na podlagi izdanega računa. Pomembno je, da je znesek napitnine simboličen glede na znesek plačane cene gostinske storitve.

 

Z vidika davčne obravnave ločimo tri vrste napitnine:

 

  1. Prvi primer, ko napitnino prejme natakar in je ta napitnina namenjena le njemu, kar pomeni, da je ne deli z nikomer. Ni mu je treba dati ne lastniku gostinskega lokala, ne kuharjem ali drugim delavcem v gostinskem lokalu oziroma ni mu je treba oddati na za to odrejeno mesto.

 

  1. Drugi primer je, ko se natakar in kuhar dogovorita, da bosta delila prejeto napitnino, lastnik gostinskega lokala pa še zmeraj nima dostopa do te napitnine.

 

  1. Tretji primer je, ko lastnik gostinskega lokala zahteva, da se vsa napitnina odloži na posebej odrejeno mesto in nato on ob koncu dneva, tedna ali meseca to napitnino razdeli med natakarje, kuharje ali ostale zaposlene.

 

V prvih dveh primerih prejeta napitnina ni predmet obdavčitve z davkom od dohodkov pravnih oseb oziroma z akontacijo dohodnine ali dohodnino od dohodka iz dejavnosti,

 

V tretjem primeru prejeta napitnina predstavlja prihodek pravne osebe ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost ali drugega subjekta, ki opravlja gostinsko dejavnost in se obravnava v skladu z zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb oziroma v skladu z zakonom o dohodnini.

 

Napitnina se v slednjem primeru torej šteje za prihodek podjetja in se skladno z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb vključi v davčno osnovo podjetja. Izplačilo napitnine delavcu se šteje za del plače delavca, vključi se v bruto prejemek delavca, ki je po Zakonu o dohodnini predmet obdavčitve z dohodnino in prispevki.

 

Davčni organ je s pojasnilom št. 0920-11340/2022 z dne 1. 8. 2022 dopolnil pojasnilo glede davčne obravnave napitnine. Davčni organ dopolnjuje prvotno pojasnilo z DDV obravnavo prejete napitnine, ko lastnik gostinskega lokala zahteva, da se vsa napitnina odloži na posebej odrejeno mesto in nato on ob koncu dneva, tedna ali meseca to napitnino razdeli med natakarje, kuharje in ostale zaposlene. V tem primeru napitnina predstavlja prihodek podjetja (vključi se v davčno osnovo zavezanca) in je predmet obdavčitve z DDV, če je zavezanec identificiran za namene DDV. Na internem dokumentu zavezanec obračuna DDV po preračunani splošni stopnji od prejetega zneska napitnin. Hkrati pa je napitnina, ki se s strani delodajalca dodeli posameznemu zaposlenemu predmet obdavčitve in se vključi v davčno osnovo prejemnika.

 

V dopolnjenem pojasnilu se je davčni organ opredelil tudi do negotovinsko prejete napitnine. Načeloma velja, da z negotovinsko prejeto napitnino razpolaga zavezanec, lastnik gostinskega lokala, razen če je med delodajalcem in zaposlenimi sklenjen dogovor, ki določa drugače. Tak pogodbeni dogovor mora vsebovati določilo, da negotovinsko prejeta napitnina pripada neposredno zaposlenemu oziroma zaposlenim, če med zaposlenimi obstaja dogovor o razdelitvi, ki je neodvisen od delodajalca. Zavezanec je v primeru obstoja dogovora dolžan vzpostaviti ustrezno knjigovodsko evidentiranje napitnine v poslovnih knjigah (sredstva prejeta za tuj račun). Tako se negotovinsko prejeta napitnina ne pripozna med prihodki zavezanca, ni predmet obdavčitve z DDV ter se ne vključi v davčno osnovo prejemnika.

 

Katere korake je potrebno izvesti:

  1. Sprejeti interni akt o napitninah, v katerem jasno in nedvoumno zapišemo, da napitnina v celoti pripada delavcu/em
  2. Skleniti anekse k pogodbam o zaposlitvi z določbo, da negotovinsko prejeta napitnina pripada neposredno zaposlenemu
  3. Če se napitnina deli med zaposlenimi, se dogovor o razdelitvi sklene med zaposlenimi (neodvisno od delodajalca)
  4. Vzpostaviti sistem, ki omogoča beleženje napitnine, ki jo prejme posamezni delavec
  5. Vzpostaviti ustrezno knjigovodsko evidentiranje prejete napitnine (preko prehodnih postavk)
  6. Ne pozabiti na izplačilo napitnine. Predlagamo, da se izplačilo napitnine opravi najmanj enkrat mesečno, najkasneje ob izplačilu plače, na TRR zaposlenega.

 

Davčna obravnava kartične provizije, ki se izračunava kot odstotek od zneska plačila, je odvisna od dogovora med delodajalcem in zaposlenimi, koga bremeni kartična provizija, obračunana od napitnine. V nadaljevanju je opredeljena davčna obravnava napitnine, ki je plačana negotovinsko in delodajalec z njo ne razpolaga (brezpogojno in v celoti jo preda zaposlenim).

 

Če kartična provizija od napitnine bremeni zaposlene, tj. prejemnike napitnine. Delodajalec zaposlenim preda napitnino, znižano za delež kartične provizije, ki se obračuna od napitnine. Prihodke delodajalca predstavlja znesek zaračunane storitve brez DDV in kartična provizija, obračunana od zneska napitnine. Obveznost iz poslovanja za tuj račun predstavlja znesek napitnine znižane za kartično provizijo od napitnine. Strošek kartične provizije je v celoti davčno priznan.

 

Če kartična provizija od napitnine bremeni delodajalca. Delodajalec zaposlenim preda celotno napitnino. Prihodke delodajalca predstavlja znesek zaračunane storitve brez DDV. Obveznost iz poslovanja za tuj račun predstavlja znesek napitnine. Strošek kartične provizije, obračunan od napitnine, ima v skladu z 29. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 naravo privatnosti in davčno ni priznan.

 

V primerih kartične provizije, določene v nominalnem znesku, se le-te v nobenem delu ne pripisuje napitnini. V praksi to pomeni, da predstavlja »flat fee« kartična provizija v celoti davčno priznane stroške oz. odhodke. V primeru napitnine, ki jo obvladuje delodajalec, le-ta v celoti povečuje njegove prihodke in posledično davčno osnovo. Posledično so tudi stroški kartične provizije, vključno z delom obračunanim od napitnine, davčno priznani.

Spodbujanje velikih investicij 2024

trajnostno naravnane investicije z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov -> ...

Obvestilo glede pravočasne predložitve obračuna ...

FURS strožje pri prekrškovni obravnavi. "Za mnenje oz. posredovanje smo zaprosili tudi Zbornico računovodskih servisev, ...