Obvestilo glede pravočasne predložitve obračuna DDV

FURS strožje pri prekrškovni obravnavi.

“Za mnenje oz. posredovanje smo zaprosili tudi Zbornico računovodskih servisev, saj menimo, da bi bilo smoterno razmisliti o ponovni uvedbi osemdnevnega obdobja odloga in možnosti samo prijave. ”

Davčne zavezance obveščamo, da bo Finančna uprava RS za obračunska obdobjaod januarja 2024 dalje zaostrila kaznovalno politiko, in sicer bo večjo pozornost prisankcioniranju nepredložitve DDV obračuna usmerila na davčne zavezance, ki soza več davčnih obdobij sicer predložili obračune DDV, vendar so to storili šele poprejemu poziva za predložitev obračuna in s takšnim ravnanjem nadaljujejo tudi vletu 2024.
Finančna uprava RS s pozivom za predložitev obračuna DDV ne bo več omogočiladodatnega roka za izpolnitev obveznosti predložitve obračuna, saj je rok zapredložitev obračuna določen v 88. členu Zakona o davku na dodano vrednost-
ZDDV-1
. Namen je povečanje discipline davčnih zavezancev pri predlaganjuobračunov DDV v prihodnje.
Davčni zavezanec je v skladu z 88. členom ZDDV-1 dolžan predložiti obračun DDVdavčnemu organu do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po potekudavčnega obdobja, oziroma do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnegaobdobja, če je za navedeno davčno obdobje dolžan predložiti rekapitulacijskoporočilo iz 90. člena ZDDV-1. Davčni zavezanec mora predložiti obračun DDV neglede na to, ali je za davčno obdobje, za katero predloži obračun, dolžan plačatiDDV.
Nepredložitev obračuna DDV oziroma nepredložitev obračuna DDV v predpisanemroku ali na predpisan način predstavljajo hujšo davčno kršitev. Za pravne osebe jepredpisana globa od 4.000 evrov do 75.000 evrov, za samostojne podjetnike globaod 3.000 evrov do 50.000 evrov, za posameznike pa znaša globa od 400 do 5.000evrov.
Vir: FURS

Obvestilo glede pravočasne predložitve obračuna ...

FURS strožje pri prekrškovni obravnavi. "Za mnenje oz. posredovanje smo zaprosili tudi Zbornico računovodskih servisev, ...

Solidarnostna sobota in solidarnostni prispevek

V mesecu avgustu je bil z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP) uveden ...