RAZPIS P4D React EU - Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis P4D React EU – Spodbude za digitalno transformacijo MSP.

Namen razpisa?

  • izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom;
  • izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih,
  • spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov in
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Kdo se lahko prijavi?
Mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), z najmanj 5 zaposlenimi na dan objave javnega razpisa: d.o.o., s.p., zadruge.

Upravičeni stroški?

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme) in stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije). V primeru nakupa opreme so upravičeni tudi stroški zunanjega izvajalca, povezani z aktiviranjem / instalacijo opreme v tehnološki proces;
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev, to so stroški usposabljanja in svetovanja (upravičenec lahko uveljavlja zgolj stroške storitev usposabljanja in svetovanja s strani zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga, objavljenega na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča (https://dihslovenia.si/catalog) ter ostali stroški storitev povezani z izvedbo digitalne transformacije (programiranje, stroški najema računalniške strojne in programske opreme, kibernetska varnost);
  • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za največ 2 zaposlena, ki delata na prijavljeni operaciji. Upravičenec lahko uveljavlja strošek zaposlenega zadolženega za razvoj in izvedbo digitalne transformacije (zaposleni, ki razišče notranje procese, ugotavlja, katere procese je potrebno delno ali v celoti spremeniti ter preuči in predlaga nove procese in tehnologije ter skrbi za načrtovano uvedbo potrebnih sprememb) ter / ali stroške zaposlenih strokovnih in tehničnih sodelavcev pri izvedbi digitalne transformacije (zaposleni, ki skladno z navodili izvajajo naloge na področju digitalne transformacije);
  • posredni stroški v višini največ 15% stroškov plač za zaposlene.

DDV ni upravičen strošek!
Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022

Koliko sredstev?
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov upravičenca je od najmanj 30.000,00 EUR do največ 100.000,00 EUR.
Intenzivnost pomoči znaša do 60 % upravičenih stroškov.

Rok za prijavo?
Rok za predložitev vlog je 1. 9. 2021 do 14:00 preko ePortala SPS.

V kolikor vas omenjeni razpis zanima in potrebujete pomoč pri pripravi vloge in prijavi na razpis, nas kontaktirajte. S pomočjo zunanje sodelavke vam lahko uredimo celotno prijavno dokumentacijo in oddamo vlogo!

Ukrepi in možnosti delodajalcev pri odpravi posledic ...

V ponedeljek, 14.8.2023 dela prost dan. V Bankartu so se z Banko Slovenije sicer dogovorili, da bo v ponedeljek - na izredni ...

Bančni promet v ponedeljek 14.8. BO DELOVAL NORMALNO

Bankart in Banka Slovenije sta se že včeraj dogovorila, da bo plačilni promet deloval kot na običajen delovni dan. Enako ...