Solidarnostna sobota in solidarnostni prispevek

V mesecu avgustu je bil z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP) uveden začasni ukrep solidarnostne delovne sobote in obvezen solidarnostni prispevek. V nadaljevanju nekaj osnovnih informacij glede obeh ukrepov:

  • Delovna sobota: delodajalec lahko določi eno delovno soboto v letu 2023 in eno v letu 2024 kot solidarnostno delovno soboto. Delo tedaj opravljajo le delavci, ki so predhodno podali pisno soglasje. Delo na solidarnostno soboto ni nadurno delo, pripadajo pa delavcu vsi ostali dodatki (minulo delo, prehrana, prevoz,…) Prispevek delavca je njegova neto plača, enak prispevek pa prispeva tudi delodajalec. Obračun prispevka za Sklad za obnovo Slovenije delodajalec predloži na posebnem obrazcu preko eDavkov, plačilo pa izvede v roku 10-ih dni. Obrazci za poročanje so že na voljo kot PODO-OPSOS (več na povezavi).
  • Obvezni solidarnostni prispevek: zavezanci za plačilo so tako fizične (razen tistih, katerih osnova ne dosega 35% povprečne plače) kot pravne osebe (razen tistih, ki so ustanovljene za izvajanje nepridobitne dejavnosti). Osnova za prispevek pri fizičnih osebah je vsota bruto dohodkov (vključno s poslovno uspešnostjo, najemninami, obrestmi, dividendami, dobičkom iz kapitala), ter se obračuna v višini 0,3%. Pri fizičnih osebah z dejavnostjo in pravnih osebah pa je osnova za prispevek davčna osnova pred olajšavami in pokrivanjem izgub ter se obračuna v višini 0,8%. Pravne osebe obvezni solidarnostni prispevek obračunajo same v obračunu DDPO, sam prispevek pa se ne šteje za davčno priznan odhodek. Solidarnostni prispevek se za posamezno leto zmanjša za vplačila iz naslova prej omenjenih solidarnostnih sobot.
Obvestilo glede pravočasne predložitve obračuna ...

FURS strožje pri prekrškovni obravnavi. "Za mnenje oz. posredovanje smo zaprosili tudi Zbornico računovodskih servisev, ...

Solidarnostna sobota in solidarnostni prispevek

V mesecu avgustu je bil z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP) uveden ...