30 apr

Popravki protikoronskega megazakona

Dne 28.4. je bil  v DZ sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – t.i. drugi protikorona paket 2. Z drugim paketom se poleg ukrepov za zagotovitev likvidnosti gospodarstva tudi uvajajo popravki prvega paketa. Predvidoma bo objavljen v Uradnem listu 8.5.2020.

Bistvene spremembe in vsebinske dopolnitve so:

  • Do ukrepov so upravičeni tudi nekateri delodajalci iz skupine K po standardni klasifikaciji dejavnosti (finančne in zavarovalniške dejavnosti), in sicer tisti, ki imajo manj kot 10 zaposlenih na dan 13.3.2020 – prej izvzeti
  • Do ukrepov povračila nadomestil plač za čas čakanja na delo in nezmožnosti dela zaradi višje sile so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo prihodki v letu 2020 padli za več kot 10 % glede na leto 2019 – prej 20% glede na isto obdobje preteklega leta
  • Enako velja za samozaposlene – Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019
  • Delodajalec lahko delavca, ki je na začasnem čakanju na delo, pokliče da se vrne na delo, vendar ne za več kot 7 dni v tekočem mesecu (lahko so zaporedni ali poljubni dnevi razporejeni čez cel mesec) – prej zaporednih 7 dni
  • Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se prizna tudi za čas, ko so zaposleni na letnem dopustu ali odsotni zaradi bolniškega staleža v breme delodajalca. Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po ZIUZEOP pa na primer ne velja v času odsotnosti zaradi bolniškega staleža, kadar delodajalec dobi povrnjeno nadomestilo plače s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
  • Delavci so upravičeni do sorazmernega dela kriznega dodatka, v kolikor delavec ne dela cel mesec oziroma v kolikor ukrepi ne trajajo cel mesec in v kolikor imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom. V kolikor je delavec določeno število dni odsoten z dela zaradi začasnega čakanja na delo, izrabe letnega dopusta ali zaradi drugih upravičenih odsotnosti, mu torej pripada ustrezen sorazmerni del dodatka.
  • Invalidska podjetja in zaposlitveni centri, ki so po zakonu že oproščeni prispevkov za pokojninsko zavarovanje, lahko uveljavljajo pravico do povračila kriznega dodatka za vsakega zaposlenega invalida, ki dela.

•            Določa se posebno (interventno), dodatno olajšavo za donacije v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb in davka od dohodka iz dejavnosti, ki je po obsegu širša od veljavne olajšave za donacije za nepridobitne namene nepridobitnim organizacijam, še vedno pa do 63% davčne osnove. Ta olajšava je tako omejena z višino davčne osnove, dopuščeno pa je prenašanje presežka v naslednja tri davčna obdobja.