16 sep

Register dejanskih lastnikov – RDL

Register dejanskih lastnikov (RDL) je baza podatkov, v kateri se zbirajo podatki o dejanskih lastnikih. Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik poslovnega subjekta ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje oziroma fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija. Podatkov v Register ne vpisujejo samostojni podjetniki, enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (kjer je edini družbenik hrkati edini zastopnik družbe), ter neposredni in posredni proračunski uporabniki. Vpis dejanskega lastnika, spremembo podatkov ali izbris opravi zastopnik podjetja ali pooblaščena oseba s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Vpis se opravi v spletni aplikaciji eRDL na portalu AJPES.

Družbe, ki so po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma obvezne vpisati podatke v ta register morajo najkasneje v osmih dneh po spremembi oz. registraciji novega podjetja ta vpis opraviti. Že obstoječi poslovni subjekti pa so morali opis opraviti najkasneje do 19.1.2018. Poslovnim subjektom, ki vpisa v poslovni imenik še niso izvedli, pa bi ga v skladu z zakonom morali, predlagamo, da to storijo čimprej. V kolikor vpisa kljub vsemu ne bodo opravili znaša globa za pravno osebo od 6.000 do 60.ooo EUR, za odgovorno osebo pa od 400 do 2.000 EUR.

V kolikor ste plačilni nalog s strani FURS-a za kršenje Zakona že prejeli, predlagamo, da vpis v RDL izvedete takoj in nato vložite na FURS zahtevo za sodno varstvo. Zahtevi priložite dokazilo, da je vpis urejen in predlagajte, da vam plačilni nalog odpravijo in izrečejo opomin. Zahtevo za sodno varstvo je potrebno vložiti v osmih dneh od vročitve plačilnega naloga pisno pri pristojnem prekrškovnem organu. V postopku odločanja lahko FURS izreče opomin namesto sankcije za prekršek.