13 jun

Regres 2019, kaj je še novega

Delodajalec mora delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati tudi regres za letni dopust. Leto 2019 na področju izplačila regresa prinaša kar nekaj sprememb.

Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Do regresa je upravičen v enakem deležu, ko je upravičen do dopusta. Do dopusta pa je upravičen v enakem deležu, kot je v koledarskem letu zaposlen. Tako ima delavec pravico do celotnega letnega dopusta le v primeru, da je v tem celotnem koledarskem letu zaposlen. Prav tako delavcu pripada sorazmerni del regresa le za vsak polni mesec zaposlitve, v kolikor je zaposlen manj kot celo leto (1/12 za vsak polni mesec zaposlitve).

Če se delavcu pogodba o zaposlitvi prekine med koledarskim letom in je pred tem že prejel celoten znesek regresa za to koledarsko leto, je dolžan preveč izplačan regres vrniti. Delodajalec lahko preveč izplačan regres tudi poračuna pri izplačilu zadnje plače, vendar mora za to pridobiti pisno soglasje delavca.

Izplačilo regresa je po novem razbremenjeno dohodnine in prispevkov za socialno varnost, vendar le do višine 100% zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v RS, kar trenutno znaša 1.752,34 EUR. Minimalni znesek regresa pa je enak minimalni bruto plači, ki je trenutno 886,63 EUR.

Pri izplačilu moramo upoštevati, da se vsem delavcem izplača enako višina regresa, razen če je v pravilniku podjetja dogovorjeno drugače. Pri pravilniku pa moramo biti pozorni, da različne višine regresa niso določene diskriminatorno. Ob upoštevanju tega pogoja moramo biti pozorni na sorazmerne dele regresa in pogojno obdavčitev v kolikor ta del prekoračimo.

Na primer: v podjetju so zposleni trije delavci. Dva zaposlena imata sklenjeni pogodbi za nedoločen čas že iz leta 2018,  eden pa se je v podjetju zaposlil s 1. aprilom, za nedoločen čas. Podjetje za vse tri izda odločbo, da jim pripada 1.000 EUR regresa in ga vsem trem izplača v višini 1.000 EUR. Ker zaposlenemu, ki ima veljavno pogodbo o zaposlitvi v podjetju šele z aprilom, pripada samo sorazmerni regres (750 EUR), se razlika do 1.000 EUR obravnava kot drugi dohodek iz delovnega razmerja in je obremenjen s prispevki in dohodnino.

Prav tako morajo biti delodajalci pozorni na datum izplačila. Regres za letni dopust, razbremenjen dajatev, mora biti izplačan najkasneje do 1.7.2019. Kasnejša izplačila regresa brez obračunanih prispevkov in dohodnine so dovoljena samo v posebnih primerih, vendar ne kasneje kot 1.11.2019:

  • Če sklenemo pogodbo o zaposlitvi z delavcem po tem datumu.
  • V primeru likvidnostnih težav podjetja – če je s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti dovoljeno

V kolikor delodajalec izplačuje regres ali del regresa po 1.7.2019 in nima izpolnjenih pogojev za kasnejšo izplačilo, se tega izplačila z vidika davkov in prispevkov ne more obravnavati kot regres razbremenjen dajatev, temveč je potrebno znesek izplačila obdavčiti in plačati vse dajatve (obdavčeno kot plača).

Špela Justin, Moj računovodja d.o.o.