08 sep

REGRES ZA LETNI DOPUST 2009

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), (Uradni list RS, št. 42/2002 do 45/2008), v 131. členu določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Regres mora biti izplačan do 1. julija tekočega koledarskega leta. Regres je možno, skladno s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, izplačati tudi kasneje, če je delodajalec nelikviden, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Kot že rečeno, je pravica do regresa za letni dopust vezana na pravico do letnega dopusta, kar pomeni, da dejanska izraba letnega dopusta ne vpliva na pravico do regresa. Pravico do celotnega dopusta pridobi delavec, ko mu preteče čas nepretrganega delovnega razmerja, ki ne sme biti krajši od šestih mesecev. Pri tem pa ni pomembno, ali delavec dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega.

Delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, razen v posebnih primerih, ki jih določa 66. člen ZDR. V primeru, da ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa.

Višina regresa za letni dopust za leti 2008 in 2009 v zasebnem sektorju je opredeljena s Kolektivno pogodbo o izredni uskladitvi plač za leto 2007 in načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih za leti 2008 in 2009 (KPPI), (Uradni list RS, št. 62/2008). Za leto 2009 znaša regres za letni dopust, skladno z 21. členom KPPI najmanj 686 EUR, v podjetjih z izgubo pa najmanj v višini zakonsko določene minimalne plače na dan izplačila regresa. Trenutno znaša minimalna plača 589,19 EUR. Najvišji znesek brez prispevkov znaša 967,31 EUR.