15 sep

Regres za letni dopust

Regres za letni dopust pripada po določbi prvega odstavka 131. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2004 in 103/2007; v nadaljevanju ZDR) vsakemu delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, in sicer najmanj v višini minimalne plače.

Delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta, ko mu preteče čas nepretrganega delovnega razmerja, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev.

V primeru, da ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa.

Po določbi prvega odstavka 162. člena ZDR ima delavec pravico do izrabe sorazmernega dela letnega dopusta (1/12 letnega dopusta za vsak mesec dela v posameznem koledarskem letu) :
– če v koledarskem letu, v katerem je sklenil delovno razmerje, ni pridobil pravice do celotnega letnega dopusta,
– če mu preneha delovno razmerje pred potekom roka, po katerem bi pridobil pravico do celotnega letnega dopusta,
– če mu delovno razmerje v tekočem koledarskem letu preneha pred 1. julijem.

Če v kolektivni pogodbi, ki zavezuje delodajalca, znesek regresa za letni dopust ni dogovorjen, je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače.

Ste ga že izplačali?

Regres za letni dopust se mora v skladu z določbo drugega odstavka 131. člena ZDR izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti pa je lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določen kasnejši rok izplačila, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta