17 sep

Spremembe v letnih poročilih za samostojne podjetnike

Z letošnjim letom je Ajpes uvedel poenotene obrazce za objavo letnih poročil. Spremenjeni Slovenski računovodski standardi 2016 pomenijo tudi spremenjeno obliko poročanja podatkov za samostojne podjetnike. V praksi to pomeni, da podjetnik pri obveznostih do virov sredstev izkazuje postavke Podjetnikov kapital (začetni podjetnikov kapital, prenosi stvarnega premoženja med opravljanjem dejavnosti, pritoki in odtoki denarnih sredstev, revalorizacijske rezerve, rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti in podjetnikov dohodek ali negativni poslovni izid). V primerih, ko ima podjetnik več prenosov (denarnih sredstev) v gospodinjstvo, in se je do sedaj ta postavka izkazovala kot terjatev do podjetnika, bo po novem presežek prenosov sredstev v gospodinjstvo izkazan kot negativni kapital.