30 mar

Ukrepi države vezani na koronavirus

V soboto, 28.3.2020 objavljeni Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki stopi v veljavo naslednji dan po objavi v UL, t.j. 29.3.2020, zagotavlja naslednje možnosti:

 • delno povračilo (40%) izplačanih nadomestil plače zaposlenim pri delodajalcih, ki jim začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic epidemije in izpolnjujejo v zakonu navedene pogoje (pozor: rok za delodajalce, ki so delavce napotili na čakanje na delo na domu, pred uveljavitvijo tega zakona (29.03.2020), je 8 dni od uveljavitve, torej 06.04.2020)
 • povračilo nadomestil plače zaposlenim, ki ne morejo opravljati dela zaradi odrejene karantene zaradi epidemije (po zakonu o preprečevanju in obvladovanju nalezljivih bolezni)
 • odlog plačila prispevkov za socialno varnost samozaposlenim, ki nimajo drugih zaposlenih in izpolnjujejo v zakonu navedene pogoje, in sicer za prispevke, ki zapadejo v plačilo aprila, maja in junija 2020 (pozor: tečejo zamudne obresti)

Prav tako včeraj pa je vlada sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2, ki bo začel veljati dan po objavi v UL (predvidoma 1.4.2020). Ta med drugim vključuje:

 • Nadomestilo za vse bolniške odsotnosti v času epidemije od prvega dne krije ZZZS in ne delodajalec
 • Vse prispevke zaposlenih, ki so na čakanju, v obdobju dveh mesecev – veljavnost bo od dneva uveljavitve zakona do 31. maja 2020 z možnostjo podaljšanja, če se situacija ne spremeni – bo prevzela država
 • Država bo prevzela tudi celotni znesek nadomestila čakanja na delo za delavce (80% plače)
 • Status delavcev, ki ne delajo zaradi višje sile, zaradi varstva otrok in nezmožnosti prihoda na delo ter ostalih razlogov, povzročenih z epidemijo, bo izenačen s statusom delavcev na čakanju
 • Vsi prispevki za pokojninsko zavarovanje za zaposlene, ki ostanejo na delovnem mestu, v tem obdobju plačuje država
 • Vsem delavcem, ki ostanejo na delu, delodajalec izplača za mesec april in maj mesečni krizni dodatek v višini 200€ (neobdavčeno, velja za tiste delavce, katerih plača ne presega trikratnika minimalne plače)
 • Delavcu, ki v času epidemije izgubi službo, od prvega dne avtomatično pripada nadomestilo za brezposelnost, upravičenost se bo ugotavljala kasneje
 • Zamrzne se plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb in plačilo davka na dohodek iz dejavnosti za samostojne podjetnike
 • Samozaposleni, ki se bodo v posebni elektronski aplikaciji izrekli za prizadete zaradi krize, bodo za mesec marec prejeli 350 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 25 %, za april in maj 2020 bodo prejeli po 700 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 50 %. Hkrati bo država krila tudi vse pripadajoče prispevke za socialno varnost. Prispevke zanje v tem obdobju za zdravstveno in pokojninsko blagajno nakazuje država (vlogo se odda preko e-davkov, izjave oddane do 18.4. – nakazilo 25.4., izjave oddane od 19. do 30.4. – nakazilo 10.5., izjave, vložene v maju – nakazilo 10.6.2020)
 • Pomoč je namenjena tudi vsem rednim študentom s prebivališčem v Republiki Sloveniji, in sicer v višini enkratnega kriznega dodatka v višini 150 evrov, ki se izplača do 30. aprila 2020.
 • Velikim družinam s tremi otroki predlog zakona namenja dodatek v višini 100 evrov, družinam s štirimi ali več otroki pa 200 evrov višji dodatek, poleg dodatka, ki ga že prejemajo.
 • Upokojenci imajo pravico do izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka (130€ do 300€), z namenom, da se zagotovi višja socialna varnost najšibkejših upokojencev, katerih pokojnine so nižje od 700 evrov
 • Do enkratnega dodatka v višini 150 evrov so upravičeni tudi prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka.
 • Do zneska v višini 200 evrov bodo lahko upravičeni zaposleni v zasebnem sektorju, ki imajo osnovno bruto plačo nižjo od trikratnika slovenske bruto minimalne plače in so zaradi opravljanja svojega dela v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma so prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije