19 okt

Aktualni razpisi oktober 2018

Trenutna ugodna gospodarska situacija omogoča podjetnikom večjo fleksibilnost pri vlaganju v nova osnovna sredstva in razvoj. Moj računovodja d.o.o. vam želi pomagati pri vaši rasti. Opazili smo povečano zanimanje za nacionalne in evropske razpise, zato smo se odločili, da v našo ponudbo vključimo pregled aktualnih razpisov. Promocijsko vam pošiljamo trenutno aktualne razpise.
V kolikor bi vas zanimala prijava na nadaljno prejemanje novic ali prijava na določen razpis nas kontaktirajte. Lahko vam pomagamo z informacijami, pripravi vloge in poročanju.

Aktualni razpisi v oktobru 2018:

Finančne spodbude za podjetja za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije
Rok za oddajo: do dodelitve vseh sredstev
Višina sofinanciranja: 20 % nepovratnih sredstev oz. do 200.000 EUR (de minimis) v kombinaciji z  brezobrestnim kreditom (3 mesečni EURIBOR + 0,00 %).

Sofinancirane aktivnosti: Upravičen strošek je nova naložba v izvedbo enega ali več ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude: toplotna izolacija; zamenjava oken; vgradnja toplotne črpalke; vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje; zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja; vgradnja sprejemnikov sončne energije; vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave; optimizacija sistema ogrevanja; naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo; gradnja skoraj nič-energijske stavbe; izkoriščanje odvečne toplote; vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov; uvedba sistema upravljanja z energijo; ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu.

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«:
Rok za oddajo: 5. 11. 2019, 1. 10. 2020, 1. 10. 2021, 1. 10. 2022
Višina sofinanciranja: do 70 % upravičenih stroškov oz. od 5.000 eur do 30.000 eur
Sofinancirane aktivnosti: vzpostavitev in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih, ki vključuje elektronsko izmenjavo med partnerji, digitalizacijo nastopov na sejmih, spletne strani za tuje trge, spletno trgovino, produktno-prodajne videe, krepitev kompetenc – usposabljanja (obvezna aktivnost).

Javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom: 
Rok za oddajo: 15. 10. 2018 in 26. 11. 2018
Višina sofinanciranja: 3 mes. EURIBOR + pribitek od 0,5 %  do 0,9 % letno oz. veljavna državna referenčna obrestna mera za izračun državnih pomoči + pribitek od 0,10%  do 0,50% letnoSofinancirane aktivnosti: dodeljevanje ugodnih posojil projektom po programu A – kmetijstvo in gozdarstvo na območju Republike Slovenije, in sicer pridelava kmetijskih proizvodov, predelava in trženje kmetijskih proizvodov oz. dopolnilne dejavnosti s področja predelave in trženja kmetijskih proizvodov, naložbe v gozdarske tehnologije za razvoj, modernizacijo in prilagajanje gozdarskega sektorja ter predelava, mobilizacija in trženje gozdarskih proizvodov.

Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2018
Rok za oddajo: 22. 10. 2018
Višina sofinanciranja: od 20 % do 45 %

Sofinancirane aktivnosti: spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa – nakup nove strojne opreme in novih strojev, nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije (do največ 50.000,00 EUR), storitev zunanjih izvajalcev (stroški transporta, montaže in zagona), plače in povračilo stroškov v zvezi z delom za novo zaposlene, ki delajo na projektu, za polni delovni čas.

Javni razpis »DEMO PILOTI II 2018«: 
Rok za oddajo: 20.11.2018 do 23:59
Višina sofinanciranja: subvencija ne sme biti nižja od 1.000.000,00 EUR in lahko znaša največ 5.000.000,00 EURSofinancirane aktivnosti: dodelitev spodbud razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov, usmerjenih v razvoj za testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju in dodelitev spodbude za izvedbo testiranja oz. izvedbo demonstracije v demonstracijskih projektov razvitih novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju.

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa– B/BL 2018
Rok za oddajo: 22. 10. 2018
Višina sofinanciranja: najnižja upravičena višina projekta (brez DDV) ne sme biti nižja od 20.000,00 eur, najnižja višina zaprošenega posojila pa ne nižja od 15.000,00 eur, sofinanciranje do 75 %

Sofinancirane aktivnosti: spodbujanje razvojno investicijskih projektov z možnostjo financiranja tudi dela obratnih sredstev, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti, novih delovnih mest in rasti dodane vrednosti na zaposlenega in spodbujanje razvoja slovenske lesno predelovalne industrije na področju začetnih investicij, z možnostjo spodbujanja tudi dela obratnih sredstev.

Novi krediti za razvojne projekte SID banka
Rok za oddajo: skrajni rok za oddajo je 31. 10. 2020
Višina sofinanciranja: kredit v vrednosti od 100.000 evrov do 15 milijonov evrovSofinancirane aktivnosti: financiranje tehnološko – razvojnih projektov, ki omogoča ugodno obrestno mero, dobo kreditiranja od 6 do 12 let, moratorij na odplačilo glavnice od 2 let do največ polovice ročnosti kredita, financiranje do 85 % celotnih stroškov raziskovalno-razvojnega projekta oziroma do 75 %, upravičenih stroškov naložbenega projekta.