21 feb

Dopusti v letu 2019

Delodajalci morajo najpozneje do 31.3.2019, v pisni obliki, obvestiti svoje zaposlene o odmeri letnega dopusta. V kolikor se delavec zaposli po tem, ko je delodajalec svoje zaposlene o odmeri letnega dopusta že obvestil, mora biti delavec seznanjen z odmero letnega dopusta ob zaposlitvi.

Vsi delavci, ne glede na obliko in trajanje zaposlitve imajo pravico do letnega dopusta. Število dni z Zakonom o delovnih razmerjih predpisuje minimalno število dni ki pripadajo delavcu, to je 20 dni. V posebnih primerih, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih, pa delavcu že na podlagi zakona pripadajo dodatni dnevi letnega dopusta, v kolikor je delavec invalid ali delavec z najmanj 60 odstotno telesno okvaro, ima status starejšega delavca, neguje otroka, ki potrebuje posebno nego, delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti,… Dodatne dni lahko določajo tudi interni akti delodajalca, kolektivna pogodba in pogodba o zaposlitvi.

Pri podjetju računovodski servis in davčno svetovanje Moj računovodja, strankam skrbno pomagamo pri pripravi pomembnih administrativnih dokumentov.
Letni dopust lahko delavci porabijo v več delih, vendar mora en del izrabljenega dopusta trajati najmanj dva tedna. Delavcu mora biti omogočeno, da letni dopust izrabi do konca tekočega koledarskega leta. Neizrabljen dopust se lahko koristi do 30. junija naslednjega leta. Delodajalec lahko načrtuje izrabo letnih dopustov svojih zaposlenih. Delavec pa ima pravico izrabiti en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, o čemer mora predhodno obvestiti delodajalca, najkasneje tri dni pred izrabo. V času šolskih počitnic imajo starši šoloobveznih otrok pravico izrabiti najmanj en teden dni letnega dopusta. V kolikor pa bi tako koriščenje dopusta resneje ogrozilo delovni proces, pa lahko delodajalec zavrne prošnjo.

V kolikor pa delavec zaradi bolezni ali poškodbe letnega dopusta v koledarskem letu ni mogel izrabiti, ga lahko izrabi do 31. decembra naslednjega leta.
Ker je pravica do letnega dopusta temeljna pravica delavca iz delovnega razmerja ni mogoče, da bi se podpisal sporazum med delavcem in delodajalcem, s katerim bi se delavec odpovedal dopustu. Tak sporazum je neveljaven. Sporazum o denarnem nadomestilu za neizrabljen dopust, je utemeljen in dovoljen samo v primeru, da delavcu preneha delovno razmerje in mu pred iztekom ni bilo možno zagotoviti izrabe letnega dopusta.

Špela Justin, Moj računovodja d.o.o.

Naš računovodski servis vam bo pomagal odgovoriti na vaša morebitna vprašanja s področja računovodstva, kjer se lahko vedno obrnete na nas: