Nepovratna sredstva za podjetja v turizmu, gostince, organizatorje dogodkov in umetnike

V ponedeljek, 12. 4. 2021 bo predvidoma zopet odprt razpis Javni poziv za »Sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije covid-19/2«

Kdo se lahko prijavi?
Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so imela na dan 12.3.2020 v AJPESu kot glavno dejavnost registrirano:
–    I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod I 55),
–    I 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod I 56),
–    N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
–    N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
–    N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
–    R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
–    R 90.020 Spremljaj. dej. za umetniško uprizarjanje.

Prijavitelj nima neplačanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti.
Prijavitelj ni prejel sredstev na istem pozivu v letu 2020.

SKLOP A: 
Za vse poslovne subjekte, katerih finančni podatki so javno objavljeni in dostopni v podatkovni bazi AJPES – ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih odhodkov
1. Prijavitelj mora kot svojo glavno dejavnost na dan 12. 3. 2020 (registracija v Ajpes) opravljati eno od dejavnosti, navedenih v točki 1.3. javnega poziva.
2. Prijavitelj je imel na dan 12. 3. 2020 najmanj enega zaposlenega oziroma je bil samozaposlen.
3. Prijavitelj ima v času pred izvedenim izplačilom pomoči po tem pozivu najmanj enega zaposlenega oziroma je samozaposlen.
4. Prijavitelj ima oddano letno poročilo za leto 2019.

SKLOP B: 
Za vse poslovne subjekte, katerih finančni podatki niso javno objavljeni v podatkovni bazi AJPES – ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov 
1. Prijavitelj mora kot svojo glavno dejavnost na dan 12. 3. 2020 (registracija v Ajpes) opravljati eno od dejavnosti, navedenih v točki 1.3. javnega poziva.
2. Prijavitelj je imel na dan 12. 3. 2020 najmanj enega zaposlenega oziroma je bil samozaposlen.
3. Prijavitelj ima v času pred izvedenim izplačilom pomoči po tem pozivu najmanj enega zaposlenega oziroma je samozaposlen.
4. Prijavitelj je za leto 2019 FURS-u poročal prijavljene prihodke oz. promet.
5. Ob prijavi na ta poziv takšen prijavitelj predloži obvezno prilogo:

I. Dokazilo o lastništvu poslovnih prostorov: 

  • izpis iz zemljiške knjige kot dokazilo, da je poslovni subjekt lastnik nepremičnine oz. poslovnih prostorov, kjer je registriran sedež njegove dejavnosti ali kjer opravlja najmanj eno od upravičenih SKD dejavnosti kot glavno dejavnost ALI
  1. Dokazilo o najemu poslovnih prostorov: 
  • najemna pogodba za poslovne prostore, kjer je registriran sedež njegove dejavnosti oz. kjer je opravljal najmanj eno od upravičenih SKD dejavnosti kot glavno dejavnost v času od 12. 3. 2020 do 31. 5. 2020,

Subjekti brez lastnih ali brez najetih poslovnih prostorov niso upravičeni za sofinanciranje po tem javnem pozivu, saj se šteje, da jim niso nastali upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja po tem pozivu.

Eno iz med dokazil, nam pošljite najkasneje v ponedeljek do 12.00.

Kateri stroški so upravičeni?
Kot upravičeni stroški (obratovalni stroški) po tem pozivu se štejejo:

  • Omrežnina in prispevki za dobavo električne energije,
  • Omrežnina in prispevki za distribucijo plina oz. energentov,
  • Strošek omrežnine za oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadkov in čiščenje odplak,
  • Stroški za odvoz, zbiranje in odlaganje komunalnih odpadkov (smeti) in povezani stroški,
  • Stroški telekomunikacijskih priključkov (fiksni del),
  • Stroški najemnin najemodajalcev,
  • Stroški nujnega rednega vzdrževanja infrastrukture, objektov in opreme

Višina subvencije?
Za SKLOP A: Višina pavšalnega zneska sofinanciranja = (celotni odhodki prejemnika pomoči v letu 2019 – stroški dela v letu 2019) * 16,5 %.
Za SKLOP B: Višina pavšalnega zneska sofinanciranja = višina celotnih prihodkov prejemnika pomoči v letu 2019 * 12,04%

Ne glede na izračun je višina sofinanciranja najmanj 900,00 EUR in največ 9.999,00 EUR na enega prijavitelja. Izračuna se avtomatično in nanjo ne moremo vplivati.

Postopek prijave?
Oddaja vloge bo potekala elektronsko. Zakoniti zastopnik prijavitelja mora imeti digitalni podpis ali podeliti pooblastilo za podpis pogodbe pooblaščencu (ki ima digitalni podpis).

Sredstva se bodo dodeljevala po principu kdor prvi pride, do porabe. Naše podjetje lahko za vas uredi celotno prijavno dokumentacijo (plan je, da se vse vloge odda že v ponedeljek in s tem zagotovi čim boljšo možnost uspešnosti na razpisu). V kolikor nimate digitalnega podpisa oz. niste vešči digitalnega podpisovanja, boste svojemu skrbniku podelili pooblastilo in bomo CELOTEN postopek speljali mi.

Ukrepi in možnosti delodajalcev pri odpravi posledic ...

V ponedeljek, 14.8.2023 dela prost dan. V Bankartu so se z Banko Slovenije sicer dogovorili, da bo v ponedeljek - na izredni ...

Bančni promet v ponedeljek 14.8. BO DELOVAL NORMALNO

Bankart in Banka Slovenije sta se že včeraj dogovorila, da bo plačilni promet deloval kot na običajen delovni dan. Enako ...