Spodbujanje velikih investicij 2024

 • trajnostno naravnane investicije z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov -> dekorbanizacija, zeleni in digitalni prehod, večja produktivnost, rast in konkurenčnost gospodarstva

CILJI:

 • dvig produktivnosti in konkurenčnosti
 • višja dodana vrednost produktov in storitev
 • ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo
 • krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti

 

PREDMET:

 • investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, ki bodo prispevala k višji dodani vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski in snovni učinkovitosti, ohranjanju delovnih mest

 

SOFINANCIRANJE:

Financiranje investicij v vrednosti (upravičeni + neupravičeni stroški investicije brez DDV):

 • 000.000 do 12.000.000 € v predelovalni dejavnosti,
 • 000 do 3.000.000 € v storitveni dejavnosti (storitve v RS in najmanj še 2 drugih državah)
 • 000 do 2.000.000 € v razvojno-raziskovalni dejavnosti.

Investicija v stroje in opremo mora znašati najmanj 50% vrednosti investicije.

Sofinanciranje investicije je odvisno od velikosti podjetja in območja na kateri se bo investicija izvajala.

 • Investicije MSP se lahko izvajajo na celotnem območju RS,
 • Investicije velikih podjetji pa na celotnem območju gorenjske statistične regije brez Mestne občine Kranj in le za potrebe nove gospodarske dejavnosti – diverzifikacija dejavnosti, ki ne sme biti podobna ali enka dejavnosti, ki jo je podjetje že opravljalo.

*Enotna investicija je vsaka investicija, ki jo je začela ista gospodarska družba v 3 letih od datuma začetka izvajanja investicije – upravičeni stroški se seštevajo.

 

POGOJI RAZPISA:

 • o.o., registriran najmanj 12 mesecev pred oddajo vloge na razpis
 • nima presežene dovoljene vrednosti državnih pomoči
 • ni prejel subvencije po tem razpisu v letih 2022 ali 2023
 • zadnji rok za zaključek investicije je 30.6.2026 (max 3 leta po začetku izvajanja)
 • ohranjanje povprečnega št. zaposlenih iz 12 mesecev pred oddajo vloge
 • dve leti po zaključku investicije mora imeti višjo dodano vrednost na zaposlenega kot v poslovnem letu pred oddajo vloge
 • doseže najmanj 50 točk
 • mora prispevati k zelenemu prehodu (merila 3 do 6)
 • investicija se ne sme začeti pred oddajo vloge na razpis in se mora začeti izvajati najkasneje 6 mesecev po sklenitvi pogodbe
 • prijavitelj mora izkazovati okoljsko odgovorno ravnanje: 10% zmanjšanje porabe energije, novi stroji in oprema z najvišjimi energetskimi standardi, tehnologija BAT, 10% zmanjšanje porabe surovin ali materialov, upoštevanje načela DNSH
 • zaprta finančna konstrukcija
 • iz razpisa so izvzete določene dejavnosti
 • višina čistih prihodkov od prodaje v predhodnem koledarskem letu, mora biti enaka ali višja od upravičenih stroškov prijavljene investicije
 • vsaj 25% mora prijavitelj zagotoviti lastnih sredstev

 

Višina sofinanciranja investicije glede na občine:

Občina Velike gosp. družbe Srednje gosp. družbe MSP
Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica. 15% 25% 35%
Kranj / 10% 20%

 

Upravičeni stroški:

 • stroški gradnje
 • nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev
 • stroški transporta, montaže in zagona strojev in opreme
 • prenos tehnologije, nakup licenc, patentnih pravic, blagovnih znamk, strokovnega znanja ali druge intelektualne lastnine

DDV ni upravičen strošek.

Spodbujanje velikih investicij 2024

trajnostno naravnane investicije z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov -> ...

Obvestilo glede pravočasne predložitve obračuna ...

FURS strožje pri prekrškovni obravnavi. "Za mnenje oz. posredovanje smo zaprosili tudi Zbornico računovodskih servisev, ...