Računovodski servis Moj računovodja svetuje. Računovodski nasveti strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami!

Imam popoldanski s.p., brez zaposlenih, že 4 leta. Letos bom presegel 50.000 € prihodkov in se registriral za DDV. Ali lahko ostanem normiranec, tudi če nobenega ne zaposlim?

Glede na davčno reformo, ki je stopila v veljavo z letom 2018 in dopolnitvijo 48. člena zakona o dohodnini (ZDoh-2), so se pogoji za obvezen izstop iz sistema normiranih odhodkov spremenili. Nov odstavek zakona določa, da je izstop iz sistema ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, obvezen v kolikor zavezanec v dveh zaporednih letih preseže povprečje prihodkov 150.000 €. Torej, zavezanec lahko davčno osnovo ugotavlja na podlagi normiranih odhodkov v kolikor njegovi povprečni prihodki ne presežejo v dveh zaporednih koledarskih letih 300.000 €. V to vsoto se vštevajo tudi prihodki zavezančevih povezanih pravnih oseb.

Prav tako se je z davčno reformo dopolnil 59. člen ZDoh-2, ki določa absolutno maksimalno višino normiranih odhodkov. Ta limit je postavljen na 40.000 € oziroma 80.000 €, v kolikor je bila v davčnem letu, za katero se ugotavlja davčna osnova, obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev.

V primeru kot je bilo zastavljeno vprašanje, zavezancu ni potrebno izstopit iz sistema ugotavljanja davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov.

Primer izračuna davčne osnove in davka za popoldanski s.p., brez zaposlenih, ki doseže 65.000 € prihodkov:

Prihodki: 65.000 €
Davčno priznani normirani odhodki: 40.000 € (sprememba 59. čl. ZDoh-2)
Davčna stopnja: 20%

DAVEK = (PRIHODKI – NORMIRANI ODHODKI) X 20%
( 65.000 €  –   40.000 € ) X 20%
25.000 €      X     20%
DAVEK = 5.000 €

Dohodnina in Finančna uprava RS

Finančna uprava RS je poslala prvi paket informativnih izračunov za dohodnino za leto 2018. Svetujemo vam, da izračune natančno pregledate in primerjate s podatki, ki ste jih do 31.1.2019 prejeli od delodajalcev. Preverite ali so v izračunu všteti vsi dohodki, ki ste jih prejeli v letu 2018 in so obdavčeni z dohodnino. V kolikor ugotovite odstopanja in napake morate najkasneje do 29.4.2019 podati ugovor zoper prejeti izračun. Če napako ugotovite in ne podate ugovora s pravilnimi podatki, se smatra, da ste storili davčni prekršek, za katerega je predvidena globa od 250 EUR do 400 EUR.

Zavezanci, ki imate pravico uveljavljati dodatno olajšavo za vzdrževane družinske člane in ste rok za oddajo te vloge zamudili, lahko to storite v ugovoru. Po 115. členu Zakona o dohodnini so vzdrževani družinski člani lahko osebe:

 • Zakonec zavezanca, ki ni zaposlen, ne opravlja dejavnosti, nima lastnih dohodkov za preživljanje ali pa so ti manjši od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana
 • Otrok do 18. leta starosti
 • Otrok do 26. lega starosti, če neprekinjeno (ali s prekinitvijo do enega leta) nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji, ni zaposlen, ne opravlja dejavnosti in nima lastnih dohodkov
 • Otrok starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi za zaposlovanje in živi z zavezancem v skupnem gospodinjstvu in nima lastnih dohodkov
 • Otrok, ne glede na starost, ki je v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb za delo nezmožen
 • Vnuk, če ima zavezanec pravico do posebne olajšave za enega od njegovih staršev ali če vnuk nima staršev oz. zavezanec za njega skrbi na podlagi sodbe sodišča
 • Starši zavezanca, če nimajo lastnih dohodkov za preživljanje in živijo v skupnem gospodinjstvu ali pa so v institucionalnem varstvu ter zavezanec krije stroške teh storitev

 

Po Zakonu o dohodnini pa mora oseba, ki jo želimo uveljavljati kot vzdrževanega družinskega člana, imeti v Sloveniji prijavljeno bivališče, biti državljan Slovenije oziroma države članice EU ali pa biti rezident države, s katero ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka.

Ugovor lahko vložite papirno z izpolnjenim obrazcem, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za finance ali pa elektronsko preko sistema eDavki, v katerega se morate predhodno registrirati.

V kolikor potrebujete pomoč pri preverjanju pravilnosti izračuna ali pripravi ugovora, nas kontaktirajte.

 

Vavčerji

V začetku leta 2019 je Slovenski podjetniški sklad (SPS) začel z uvajanjem novih spodbud malih vrednosti oz. vavčerjev za mikro, mala in srednje velika podjetja. Namen vavčerjev je podjetjem omogočiti čim bolj enostaven dostop do sofinanciranja določenih storitev, s katerimi lahko krepijo svojo konkurenčnost in kompetence.

Na pozive se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja in zadruge, ki:

 • imajo sedež v Republiki Sloveniji,
 • se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo,
 • so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge,
 • imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega,
 • niso v težavah (imajo poravnane finančne obveznosti, niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih itd.).

Prednost vavčerjev je, da so enostavni za prijavo, rokov za prijavo vloge pa ni, saj bodo na voljo skozi celo leto, koriščenje sredstev pa bo možno do 30. 9. 2023.

Podjetje na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških lahko pridobi sofinanciranje v višini 60%. Maksimalna višina sofinanciranja posameznega vavčerja je manjša od 10.000 EUR, podjetje pa lahko v enem letu koristi največ za 30.000 EUR vavčerjev, DDV pa se ne šteje za upravičen strošek. Naenkrat ima podjetje lahko odprte največ tri vavčerje, ko enega zapre, lahko prijavi novega. V prihodnje je načrtovan tudi e-vavčer ki bo omogočal celotno prijavo in zahtevek opraviti preko portala SPS.

Trenutno je objavljenih naslednjih devet vavčerskih pozivov:

 1. Vavčer za zaščito patentov, modelov in znamk:
  • minimalna višina sofinanciranja 1.000 EUR, maksimalna pa 5.000 EUR oz. 9.999,99 EUR, če je vključen tudi popolni preizkus.
  • Upravičeni stroški so stroški priprave patentne prijave, prijave modela, znamke; prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino, ter prevoda prijave.
 1. Vavčer za pridobitev certifikatov:
  • minimalna višina sofinanciranja 1.000 EUR, maksimalna pa 9.999,99 EUR.
  • Upravičeni stroški so stroški pridobivanja oz. vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja in proizvododv, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL).
 1. Vavčer za tržne raziskave tujih trgov:
  • minimalna višina sofinanciranja 1.000 EUR, maksimalna pa 5.000 EUR.
  • Upravičeni stroški, so stroški tržnih raziskav, pri čemer se kot tržna raziskava šteje proces sistematičnega zbiranja in obdelave podatkov o tujem trgu in konkurenci na tujem trgu, ki so pridobljeni pretežno iz primarnih virov podatkov (ankete, intervjuji, opazovalne študije, metoda fokusnih skupin ipd.) s ciljem: identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja, ocene ustreznosti izdelkov ali storitev prijavitelja za potrebe tujega trga, priprave načrta za prilagoditev izdelkov ali storitev prijavitelja potrebam tujega trga, identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavitelja na tujem trgu. Rezultat izvedene tržne raziskave je strukturiran prikaz podatkov o tujem trgu in konkurenci na tem trgu.
 1. Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih:
  • minimalna višina sofinanciranja 500 EUR, maksimalna pa 3.000 EUR.
  • Upravičeni so stroški aktivne udeležbe (kotizacija, vpis v katalog, B2B srečanja, javni nastop, predstavitev, razstavni prostor), stroški prevoza (letalo, vlak, avtobus), stroški nastanitve (nočitev ali nočitev z zajtrkom). Stroški se lahko uveljavljajo za dva udeleženca in sicer za lastnika ali zakonitega zastopnika ali zaposlenega v podjetju.
 1. Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino:
  • minimalna višina sofinanciranja 500 EUR, maksimalna pa 5.000 EUR.
  • Upravičeni so stroški prijavitelja na gospodarskih delegacijah v tujino, ki jih organizirajo: GZS in regionalne gospodarske zbornice, OZS in regionalne izpostave, OZS, MZZ, skupaj z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi v tujini, MGRT, SPIRIT, SPS, Poslovni klubi, Evropska podjetniška mreža, SID Banka SIO-ti, STO in tuje gospodarske zbornice, ki delujejo v Sloveniji in organizirajo delegacije za slovenska podjetja. Stroški se lahko uveljavljajo samo za enega udeleženca (prevoz, nočitve, kotizacija, B2B).
 1. Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini:
  • minimalna višina sofinanciranja 1.000 EUR, maksimalna pa 3.000 EUR.
  • Upravičeni so stroški udeležbe na organiziranih skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, ki jih organizira SPIRIT Slovenija (stroški zunanjih izvajalcev za postavitev in opremljanje dela skupnega razstavnega prostora – oblikovanje, postavitev in logistika sejemske stojnice).
 1. Vavčer za digitalni marketing:
  • Stroški izdelave nove spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja spletne strani s tehničnega in UX/UI vidika. Minimalna višina subvencije za spletno stran (vključno z mobilno prilagoditvijo) in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 1.500,00 EUR.
  • Stroški izdelave nove mobilne aplikacije in izvedba testiranja mobilne aplikacije s tehničnega in UX/UI vidika. Minimalna višina subvencije za mobilno aplikacijo in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.000,00 EUR.
  • Stroški vzpostavitve lastne spletne trgovine. Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne spletne trgovine je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.
  • Stroški vzpostavitve lastne rezervacijske platforme. Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne rezervacijske platforme je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.
 1. Vavčer za dvig digitalnih kompetenc: 
  • minimalna višina sofinanciranja 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.
  • Upravičeni so stroški usposabljanj (stroški zunanjega izvajalca) – zunanjih izvajalcev, ki so navedeni v seznamu usposobljenih izvajalcev za izvajanje usposabljanj za pridobitev digitalnih kompetenc na ključnih področjih digitalizacije v katalogu usposabljanj pri DIH Slovenija.
 1. Vavčer za pripravo digitalne strategije:
  • minimalna višina sofinanciranja 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.
  • Upravičeni so stroški priprave digitalne strategije (stroški zunanjega izvajalca), pri čemer mora ta zajemati oceno stanja na področju digitalizacije, pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo (z vsemi ključnimi področji).

 

Postopoma bo Slovenski podjetniški sklad objavljal še ostale skupine vavčerjev: za prenos lastništva in statusno preoblikovanje podjetij, za digitalizacijo in omogočitvene tehnologije, za krožno/zeleno gospodarstvo in za prototipiranje.

Vprašanja in odgovori glede vavčerjev se nahajajo na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada, lahko pa jih naslovite tudi na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si.

Računovodsko in davčno svetovanje

Imate vprašanje vezano na računovodstvo, davčno svetovanje ali splošno vprašanje glede poslovanja vašega podjetja?

Pišite nam: info@mojracunovodja.eu